مرحله قبل

طرح روی کارت هدیه رو انتخاب کن

مرحله بعد میتونی متن و عکس دلخواه (مثلا عکس شخص مقابل رو) روی کارت بزنی

You can use direct video url
for full-sized videos & covers

    مشاهده همه طرح های کارت هدیه